Master in het tolken

Als je het diploma van bachelor in de toegepaste taalkunde behaald hebt, en je wil vooral je mondelinge beheersing van talen als troef op de arbeidsmarkt uitspelen, dan is de master in het tolken wellicht iets voor jou. Het is één van de drie masteropleidingen die door de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie worden aangeboden. De andere zijn master in het vertalen en master in de meertalige communicatie.

Opleidingsfiches

De opleiding biedt je tegelijk een degelijke academische vorming en een praktijkgerichte voorbereiding op de beroepswereld. Anders geformuleerd: de invalshoek is én praktisch (concrete training van het hoe) én academisch (inzicht verwerven in het waarom).

Inhoud

Het tolken is een vak apart. Wie een vreemde taal goed beheerst, slaagt er daarom nog niet in om als tolk te functioneren. Tolken beschikken over een sterk ontwikkeld concentratievermogen en zijn behoorlijk stressbestendig. Het werk vergt naast een zeer goede mondelinge vaardigheid ook een gespecialiseerde training, ervaring met tolktechniek, en een dosis koelbloedigheid. Tolken kunnen voor hun mondeling vertaalwerk nu eenmaal nauwelijks gebruikmaken van een woordenboek of andere hulpmiddelen. Het moet bij wijze van spreken allemaal uit het hoofd gebeuren. Algemene cultuur en voorbereiding zijn dan ook cruciaal. De specifieke knowhow leer je tijdens de opleiding.

Opbouw

De mastergraad kun je behalen in één jaar (60 studiepunten). Het programma bouwt verder op de vaardigheden, inzichten en kennis die je verworven hebt in de bachelor in de toegepaste taalkunde. Met die bagage kun jij je nu toeleggen op het tolken. Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte beheersing van het Nederlands en van de twee door jou gekozen vreemde talen nodig hebt.

Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op de perfecte beheersing van het gesproken Nederlands, toegespitst op mondelinge formuleervaardigheid. Je krijgt daarnaast een praktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een sollicitatiedriedaagse op verplaatsing.

De beheersing van de tolktechniek wordt gradueel opgebouwd. Je maakt je vertrouwd met de technieken die in diverse werkvelden gangbaar zijn: consecutief tolken met en zonder notities (dan luister je eerst naar de spreker en geeft daarna weer wat hij gezegd heeft), vertalen van het blad(lezend vertalen, meestal van documenten) en fluistertolken (je volgt de spreker op de voet en vertaalt gelijktijdig voor een cliënt). Dit doe je zowel in het Nederlands als in de vreemde taal.

Drie werkvelden worden grondig uitgediept: bedrijfstolken, sociaal tolken en gerechtelijk tolken.

Je wordt vertrouwd gemaakt met theoretische inzichten en werkwijzen. Dat is de zogenaamde theorie van het tolken. Je krijgt een volledig overzicht van het beroep van gesprekstolk, de institutionele kaders waarin het beroep uitgeoefend wordt en de specifieke deontologische uitdagingen van ieder werkveld. Je leert omgaan met mobiele tolkapparatuur en werken in videoconferentie.

Je verdiept je in de cultuur en maatschappij van die gebieden waar de vreemde talen die je gekozen hebt, worden gesproken.

Er staat ook een keuzevak op het programma. Je kunt je verdiepen in de audiovisuele tolktechnieken, meer bepaald live subtitling en audiodescriptie. Je kunt ook een andersoortig keuzevak volgen om je algemene achtergrond- of taalkennis uit te breiden.

Als stage doe je bij voorkeur een tolkstage.. Zo ervaar je aan den lijve wat voor uitdaging een tolkopdracht inhoudt, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel variatie het tolkwerk met zich brengt, welke soorten van gesproken ‘teksten’ worden getolkt etc. Je kunt ook terecht in een bedrijfsomgeving waar mondelinge communicatie belangrijk is.

De kroon op het werk wordt je masterproef waarvoor je een keuze aan onderwerpen krijgt aangeboden. Je schrijft je masterproef in een van de vreemde talen die deel uitmaken van je programma. Je bewijst dat je zelfstandig informatie kunt opzoeken en verwerken, dat je daar iets 'nieuws' van kunt maken, dat je problemen op een systematische en creatieve manier weet op te lossen. Je masterproef is een eigen werk met de stempel van je persoonlijkheid.

Arbeidsmarkt

De master in het tolken bereidt je voor op een professionele loopbaan als gesprekstolk (liaisontolk), maar ook op veel andere beroepen waar snel en vlot mondeling communiceren in gespecialiseerde domeinen belangrijk is.

Je kunt aan de slag als zelfstandig tolk of als medewerker van een tolkafdeling bij een nationale of internationale organisatie, de overheid of in de privésector. Door de toenemende internationalisering van het economisch, politiek en sociaal leven spelen tolken een alsmaar belangrijker rol.

Je grote troeven zijn naast de kennis van tolktechnieken je uitstekende  mondelinge taalvaardigheid, je sterk ontwikkeld concentratievermogen en je behoorlijke stressbestendigheid. bovendien ben je vertrouwd met meerdere gespecialiseerde domeinen en de maatschappelijke ontwikkelingen van de taalgebieden die je hebt bestudeerd.

Je bent tevens opgeleid om actief te zijn als wetenschappelijk onderzoeker.

De postgraduaatsopleiding conferentietolk die de faculteit ook aanbiedt, breidt je tolkopleiding nog verder uit. Je maakt je dan vertrouwd met andere settings (conferentiezalen met tolkcabines), met de techniek van het simultaan tolken, met andere werkvelden (o.a. nationale en internationale politiek, economie, wetenschap) en ten slotte ook met andere hedendaagse technologieën, zoals tolken met spraakherkenning.