Permanente vorming Beëdigd Tolken

Algemeen

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 10 april 2014, gewijzigd bij de wet van 19 april 2017, geldt voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken een opnameverplichting in het nationale register. Beëdigde tolken werken als zelfstandige voor het gerecht, politiediensten en asieldiensten; beëdigde vertalers werken op zelfstandige basis zowel voor het gerecht of asieldiensten, als voor privépersonen die een beëdigde vertaling moeten kunnen voorleggen aan officiële instanties, notarissen, advocaten, enz.

Voor elke nieuwe beëdiging en opname in het nationale register van de beëdigde tolken en vertalers is een bewijs nodig van juridische kennis. Ook beëdigde tolken en vertalers die al actief zijn en voorlopig werden opgenomen in het nationale register moeten een dergelijk bewijs halen voor november 2021. De UGent biedt daarom twee nieuwe permanente vormingen aan, waarmee je dat bewijs kan halen: een permanente vorming beëdigd tolken en een permanente vorming beëdigd vertalen.

Beide vormingen omvatten theoretische modules rond de gerechtelijke organisatie, burgerlijk en strafrecht, terminologie, deontologie, en tekstsoorten en/of interactie binnen politie- en gerechtscontexten. Daarnaast zijn er ook praktische modules: de opleiding beëdigd tolken bevat een uitgebreide oefenmodule en stages in politie- en gerechtscontexten; de opleiding beëdigd vertalen bevat een oefenmodule met vertalingen van authentieke juridische teksten.

Deelnemers kunnen het certificaat ‘Beëdigd tolken’ of ‘Beëdigd vertalen’ halen als ze slagen voor de theoretische en de praktische opleidingsonderdelen. De vormingen Beëdigd tolken en Beëdigd vertalen werden allebei erkend door de Federale Overheidsdienst Justitie .

Beëdigde tolken en vertalers die definitief opgenomen zijn in het nationale register zullen binnenkort moeten aantonen dat ze zich geregeld bijscholen. Voor hen stellen we een aantal bijscholingsmodules voor waarmee ze zich juridisch en technisch kunnen specialiseren, namelijk modules over jeugdrecht, asielrecht, taptolken, video- en afstandstolken met oefeningen en 'Inleiding tot het werken met vertaalgeheugens (Trados)'. Uiteraard kunnen die modules ook opgenomen worden door mensen die de permanente vorming volgen.

De uitwerking van de permanente vorming en de bijscholingen steunt in belangrijke mate (1) op de expertise die al bestaat bij docenten tolken en vertalen, die zelf als beëdigd tolk of vertaler actief zijn of opleidingsonderdelen verzorgd hebben voor externen en (2) op de leertrajecten en leermaterialen die verzameld werden binnen het onderwijsinnovatieproject JURINTE, een onderwijsinnovatieproject in samenwerking met de faculteit Rechtsgeleerdheid. Bijkomende expertise voor meer gespecialiseerde modules (taptolken bijvoorbeeld) wordt extern aangetrokken via gastcolleges. Verder zal er ook samengewerkt worden met de faculteit Rechtsgeleerdheid van Universiteit Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent, de Politieschool en het Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen.

Praktische info permanente navormingen

Praktische info bijscholingen