Permanente vorming Beëdigd Tolken

Algemeen

Een recente wet schrijft kwaliteitscriteria uit waaraan personen moeten voldoen die de ambitie hebben om als beëdigd tolk aan de slag te gaan. Beëdigde tolken werken als zelfstandige voor het gerecht, politiediensten en asieldiensten. Binnenkort zal voor elke nieuwe beëdiging en opname in het nationale register van de beëdigde tolken en vertalers een bewijs nodig zijn van juridische kennis. De UGent biedt daarom een nieuwe vorming beëdigd tolken aan, waarmee je dat bewijs zal kunnen halen. De opleiding omvat modules rond de gerechtelijke organisatie, burgerlijk en strafrecht, terminologie, deontologie en interactie binnen politie- en gerechtscontexten. Daarnaast bevat ze een uitgebreide oefenmodule en stages in politie en gerechtscontexten. Deelnemers kunnen het certificaat ‘Beëdigd tolken’ halen als ze slagen voor de theoretische en de praktische opleidingsonderdelen.

Tolken die al actief zijn als beëdigd tolk zullen binnenkort moeten aantonen dat ze zich geregeld bijscholen. Voor hen stellen we een aantal modules voor waarmee ze zich juridisch en technisch kunnen specialiseren, namelijk modules over jeugdrecht, asielrecht, taptolken, video- en afstandstolken met oefeningen. Uiteraard kunnen die modules ook opgenomen worden door mensen die de permanente vorming volgen.

De uitwerking van de permanente vorming steunt in belangrijke mate (1) op de expertise die al bestaat bij docenten tolken, die zelf als beëdigd tolk actief zijn of opleidingsonderdelen verzorgd hebben voor externen en (2) op de leertrajecten en leermaterialen die verzameld werden binnen het onderwijsinnovatieproject JURINTE, een onderwijsinnovatieproject in samenwerking met de faculteit Rechtsgeleerdheid.

Bijkomende expertise voor meer gespecialiseerde modules (taptolken bijvoorbeeld) wordt extern aangetrokken via gastcolleges. Voor de in situ gesimuleerde oefeningen worden de partners aangesproken waarmee nu samengewerkt wordt binnen het onderwijsinnovatieproject JURINTE, namelijk de Rechtbank van Gent en de Politieschool.

 

Permanente vorming 'Beëdigd tolken'

Toelatingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de permanente vorming moet je houder zijn van een universitair diploma van twee cycli of een diploma van hogeschoolonderwijs van twee cycli, of je moet bewijs leveren van relevante beroepservaring. Kandidaten die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben, moeten het ITNA-certificaat B2 kunnen voorleggen of andere documenten waaruit ontegensprekelijk blijkt dat ze het niveau B2 halen (diploma’s of getuigschriften van Nederlandstalig onderwijs).

Wie geen Nederlands als moedertaal heeft en geen certificaat B2 kan voorleggen, kan terecht bij het UCT (Universitair Talencentrum) voor een testprocedure. Maak daarvoor zo snel mogelijk een afspraak met het UCT: https://www.ugent.be/lw/uct/nl/praktisch/inschrijven/inschrijven-voor/inschrijven-itna.htm . De taaltest kost niets extra.

Praktische informatie

 • De volgende permanente vorming start in december 2018, inschrijven kan tot en met 22 oktober 2018.
 • De opleiding loopt van december 2018 tot mei 2019: de lessen worden ’s avonds georganiseerd (18.00 u. -20.00 u.), de stages kunnen ook overdag plaatsvinden (hierover wordt tijdig gecommuniceerd). Locatie: Abdisstraat 1, 9000 Gent.
 • De volledige opleiding kost 830 euro en bestaat uit de volgende modules:

Inleiding tot het burgerlijk recht en procedures (10,12 en 17 december)

evaluatiemoment op 28 januari

6 uur

Inleiding tot het strafrecht en -procedures (14, 16 en 21 januari)

evaluatiemoment op 28 januari

6 uur

Deontologie (25 en 27 februari)

evaluatiemoment op 20 maart

4 uur

Terminologie (4, 6 en 11 februari)

evaluatie: werkstuk maken

6 uur

Interactie binnen politie- en gerechtscontexten (4, 6, 11 en 13 maart)

evaluatiemoment op 20 maart

8 uur

Oefeningen, simulatieoefeningen en stages (tweede helft maart en april)

permanente evaluatie

12 uur

 • Wie zich voor het eerst inschrijft, volgt de volledige opleiding. Wie het certificaat al voor één taal gevolgd heeft, en het voor een nieuwe taal wil behalen, doet enkel de module ‘Oefeningen, simulatieoefeningen en stages’ opnieuw. Die module kost 240 euro.
 • In principe zijn er geen restricties op de talen waarvoor je de vorming kan volgen, maar uit praktische overwegingen geven we de voorkeur aan talen waarvoor er 2 of meer inschrijvingen zijn. We kijken begin oktober hoeveel inschrijvingen we hebben per taal en laten dan definitief weten of je de opleiding kan volgen, dan wel of je op een wachtlijst komt. Als je iemand kent die het certificaat wil behalen voor dezelfde taal, is het dus aangewezen om samen in te schrijven, want dan ben je zeker van je plaats. Als je het certificaat op termijn voor twee talen wil behalen, vermeld dan beide talen (en je eventuele voorkeurstaal) in het inschrijvingsformulier.

 • De lessen zijn in het Nederlands; voor de oefeningen wordt een beroep gedaan op docenten vreemde talen en externe medewerkers. Per module wordt een test georganiseerd. Wie geslaagd is voor alle bovenstaande modules, krijgt het certificaat ‘Beëdigd tolken’.
 • Aanwezigheid bij de lessen is aangewezen. De theoretische lessen worden opgenomen en na de les ter beschikking gesteld op een online platform (we voorzien geen livestream). Bij afwezigheid wordt via het online platform nagegaan of de lessen nadien online gevolgd werden.
 • Een deelnemer die de vorming beëdigd vertalen volgt of heeft gevolgd, kan zich ook inschrijven voor de vorming beëdigd tolken, en volgt dan enkel nog de volgende modules:
   • Deontologie (voor tolken) (4u)
   • Interactie binnen politie- en gerechtscontexten (8u)
   • Oefeningen (12u)

Een tweede opleiding met een gedeeltelijk programma specifiek voor tolken, kost 415 euro.

 • Voor deze navorming kun je in aanmerking komen voor educatief verlof.
 • Voor de permanente vorming kan niet met opleidingscheques betaald worden. Betaling via KMO-portefeuille kan wél. Wie daarvoor in aanmerking komt, stuurt na invulling van het inschrijvingsformulier een mail naar . Het KMO-erkenningsnummer is DV.O(omega)103194.
 • Kandidaten die de opleiding vroegtijdig stopzetten, kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 • Inschrijven voor de permanente vorming kan tot en met 22 oktober 2018. Wie zich ingeschreven heeft, krijgt in de week na 22 oktober een factuur.

Bijscholingen

 • We bieden ook vier gespecialiseerde modules aan: jeugdrecht (4 uur - 100 euro) - asielrecht (4 uur - 100 euro) - taptolken (4 uur - 100 euro) - videotolken en afstandstolken met oefeningen (6 uur - 180 euro)
 • Die modules vinden plaats vanaf 8 deelnemers, en kunnen gevolgd worden door de deelnemers van de permanente vorming of door beëdigde tolken die zich willen bijscholen.
 • De lessen worden normaal gezien over twee avonden verspreid. Precieze data zijn nog niet bekend.
 • Wie niet inschrijft voor de volledige vorming ‘Beëdigd Tolken’, maar wel voor een van de bijscholingsmodules, kan zich aanmelden via dit formulier. We houden je dan verder op de hoogte.

 Wie nog vragen heeft over de permanente vorming of over de bijscholingen, kan mailen naar .