Permanente vorming Beëdigd Vertalen

Algemeen

Het Koninklijk Besluit van 30 maart 2018 betreffende de juridische opleiding bepaalt kwaliteitscriteria om als beëdigd vertaler aan de slag te kunnen gaan. Beëdigde vertalers werken op zelfstandige basis zowel voor het gerecht of asieldiensten, als voor privépersonen die een beëdigde vertaling moeten kunnen voorleggen aan officiële instanties, notarissen, advocaten, enz. Binnenkort zal voor elke nieuwe beëdiging en opname in het nationale register van de beëdigde tolken en vertalers een bewijs nodig zijn van juridische kennis. De UGent biedt daarom een nieuwe vorming beëdigd vertalen aan, waarmee je dat bewijs kan halen. De opleiding omvat modules rond de gerechtelijke organisatie, burgerlijk en strafrecht, deontologie en tekstsoorten binnen verschillende juridische contexten. Daarnaast bieden we een oefenmodule aan om ook praktische kennis te verwerven over juridische teksten en hun vertalingen. Deelnemers kunnen het certificaat ‘Beëdigd Vertalen’ halen als ze slagen voor de theoretische én de praktische opleidingsonderdelen.

Vertalers die al actief zijn als beëdigd vertaler zullen binnenkort moeten aantonen dat ze zich geregeld bijscholen. Voor hen stellen we een aantal modules voor waarmee ze zich juridisch en technisch kunnen specialiseren, namelijk modules over jeugdrecht en asielrecht. Uiteraard kunnen die modules ook opgenomen worden door mensen die de permanente vorming volgen.

De uitwerking van de permanente vorming steunt in belangrijke mate  op de expertise die al bestaat bij docenten van de Master vertalen, die zelf als beëdigd vertaler actief zijn of opleidingsonderdelen verzorgd hebben voor externen. Verder zal er ook samengewerkt worden met de faculteit Rechtsgeleerdheid van Universiteit Gent en de Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent.

Bijkomende expertise voor de meer gespecialiseerde modules wordt extern aangetrokken via gastcolleges.

De vorming Beëdigd Vertalen werd begin oktober als eerste opleiding in België erkend door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Permanente vorming 'Beëdigd vertalen'

Toelatingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de permanente vorming moet je houder zijn van een universitair diploma van twee cycli of een diploma van hogeschoolonderwijs van twee cycli, of je moet bewijs leveren van relevante beroepservaring. Kandidaten die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben, moeten het ITNA-certificaat B2 kunnen voorleggen of andere documenten waaruit ontegensprekelijk blijkt dat ze het niveau B2 halen (diploma’s of getuigschriften van Nederlandstalig onderwijs).

Wie geen Nederlands als moedertaal heeft en geen certificaat B2 kan voorleggen, kan terecht bij het UCT (Universitair Talencentrum) voor een testprocedure. Maak daarvoor zo snel mogelijk een afspraak met het UCT. De taaltest kost niets extra.

Praktische informatie

 • De volgende permanente vorming start in december 2018, inschrijven kan tot en met 19 november 2018.
 • De opleiding loopt van december 2018 tot mei 2019: de lessen worden ’s avonds georganiseerd van 18.00 u. tot 20.00 u. De lessen van 7 en 12 maart 2019 lopen van 18.00 u. tot 21.00 u. Locatie: Abdisstraat 1, 9000 Gent. De oefeningen gebeuren via afstandsonderwijs.
 • De volledige opleiding kost 830 euro en bestaat uit de volgende modules:

Inleiding tot het burgerlijk recht en procedures (10,12 en 17 december)

evaluatiemoment op 28 januari

6 uur

Inleiding tot het strafrecht en -procedures (14, 16 en 21 januari)

evaluatiemoment op 28 januari

6 uur

Deontologie (26 en 28 februari)

evaluatiemoment op 18 maart

4 uur

Terminologie (4, 6 en 11 februari)

evaluatie: werkstuk maken

6 uur

Tekstsoorten (5, 7 en 12 maart - 5 maart onder voorbehoud)

evaluatiemoment op 18 maart

8 uur

Oefeningen (via afstandsonderwijs)

permanente evaluatie

12 uur

 • Je schrijft in voor één taal en volgt de volledige opleiding. Wie het certificaat voor een tweede taal wil behalen, kan zich ook inschrijven voor de module ‘oefeningen’ in een andere taal, of zich het jaar nadien enkel voor die module inschrijven. De module kost 240 euro.
 • Het certificaat Beëdigd Vertalen wordt in 2018-2019 georganiseerd voor de volgende talen: Arabisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks.
 • De lessen zijn in het Nederlands; voor de oefeningen wordt een beroep gedaan op docenten vreemde talen en externe medewerkers. Per module wordt een test georganiseerd, met uitzondering voor de module ‘oefeningen’, die permanent geëvalueerd wordt. Wie geslaagd is voor alle bovenstaande modules, krijgt het certificaat ‘Beëdigd Vertalen’.
 • Aanwezigheid bij de lessen is aangewezen. De theoretische lessen worden opgenomen en na de les ter beschikking gesteld op een online platform (we voorzien geen livestream). Bij afwezigheid wordt via het online platform nagegaan of de lessen nadien online gevolgd werden.
 • Een deelnemer die de vorming beëdigd tolken volgt of heeft gevolgd, kan zich ook inschrijven voor de vorming beëdigd vertalen, en volgt dan enkel nog de volgende modules:
   • Deontologie (voor vertalers) (4u)
   • Tekstsoorten (8u)
   • Oefeningen (12u)

Een tweede opleiding met een gedeeltelijk programma specifiek voor vertalen, kost 415 euro.

 • De vorming werd erkend voor betaald educatief verlof.
 • Voor de permanente vorming kan niet met opleidingscheques betaald worden. Betaling via KMO-portefeuille kan wél. Wie daarvoor in aanmerking komt, stuurt na invulling van het inschrijvingsformulier een mail naar . Het KMO-erkenningsnummer is DV.O(omega)103194.
 • Kandidaten die de opleiding vroegtijdig stopzetten, kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 • Inschrijven voor de permanente vorming kan tot en met 19 november 2018. Wie zich ingeschreven heeft, krijgt in de week na 19 november een factuur.

Bijscholingen

 • We bieden ook twee gespecialiseerde modules aan: jeugdrecht (4 uur - 100 euro) - asielrecht (4 uur - 100 euro)
  Die modules worden georganiseerd vanaf 8 deelnemers, en kunnen gevolgd worden door de deelnemers van de permanente vorming of door beëdigde vertalers die zich willen bijscholen.
 • De lessen worden normaal gezien over twee avonden verspreid. Precieze data zijn nog niet bekend.
 • Wie niet inschrijft voor de volledige vorming ‘Beëdigd Vertalen’, maar wel voor een van de bijscholingsmodules, kan zich aanmelden via dit formulier. We houden je dan verder op de hoogte.

 Wie nog vragen heeft over de permanente vorming of over de bijscholingen, kan mailen naar .