Partners

Werkveld en stageplaatsen

Stages MA in het Vertalen, MA in het Tolken en MA in de Meertalige Communicatie

De stage is een verplicht onderdeel van het curriculum van de Master in het Vertalen, de Master in het Tolken en de Master in de Meertalige Communicatie en beslaat een periode van ten minste vier weken.

Bedrijven en organisaties die stageplaatsen willen aanbieden aan masterstudenten kunnen het best een gedetailleerde taakomschrijving met de nodige contactgegevens doormailen naar , titularis van het opleidingsonderdeel Werkveldervaring. Indien de stagevoorstellen beantwoorden aan de voorwaarden (zie verder), worden ze via het elektronische leerplatform Minerva bij de studenten bekendgemaakt.

Voor meer informatie over de modaliteiten kunnen geïnteresseerden eveneens contact opnemen met .

Timing

De officiële stageperiodes voor het academiejaar 2018-2019 zijn:

1/ 30.03.2020-24.04.2020 of

2/ 18.05.2020-12.06.2020 of

3/ 4 weken (of langer) tijdens zomervakantie op het einde van het masterjaar (juli en/of augustus)

Voorwaarden

◾De stage moet inhoudelijk aansluiten bij een van de hoger vermelde masteropleidingen. Zij biedt de stagiair de mogelijkheid de aangeleerde kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen en op die manier nieuwe praktijkervaring op te doen.            

◾Tijdens de stage is de stagiair bij de stagegever aan het werk.            

◾De stagegever voorziet een stagementor die ervoor zorgt dat de stagiair de nodige begeleiding en feedback krijgt bij de uitvoering van de verschillende taken tijdens de stage.

Stageovereenkomst en evaluatie

Zodra de stagebegeleider van de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie het stagevoorstel van een student heeft goedgekeurd, registreert de student de stage via de UGent-webapplicatie. De student vult de UGent-stageovereenkomst in drievoud in en laat ze vervolgens door elk van de drie partijen - de vertegenwoordiger van de stagegever, de stagebegeleider en de student - ondertekenen.

Bij de stageovereenkomst hoort ook een risicoanalyse die moet worden ingevuld door de stagegever. Zoals wettelijk voorgeschreven wordt op die manier nagegaan of de stage een risico inhoudt voor de gezondheid van de stagiair.

Na afloop van de stage vult de stagegever het evaluatieformulier in. De studenten schrijven een stageverslag, dat wordt beoordeeld volgens de instructies die ze krijgen van de universiteit.

Stages Postgraduaat Computer-Assisted Language Mediation (CALM)

Bedrijven die stages willen aanbieden aan studenten van het postgraduaat CALM kunnen eveneens contact opnemen met .

Werkveld en alumni

De Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie wil nauwe banden onderhouden met het werkveld en met zijn alumni. Daarom worden vanaf 2017 activiteiten gepland waarbij zowel het werkveld als de alumni worden betrokken. De vakgroep organiseert in dit kader een aantal gastcolleges over actuele opleidingsgerelateerde thema’s waarop vertegenwoordigers van het werkveld, alumni, studenten, personeelsleden en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd.

Alumni die  nog niet zijn  ingeschreven in de centrale alumnidatabank en graag een uitnodiging krijgen voor deze bijeenkomsten kunnen zich registreren via https://www.ugent.be/alumnus. Op deze pagina van de centrale alumnidatabank wordt verwezen naar een betalend lidmaatschap bij de alumnivereniging van je opleiding. Onze vakgroep beschikt echter niet over een eigen alumnivereniging waardoor deze mogelijkheid niet van toepassing is. Je registratie in de centrale alumnidatabank zorgt er wel voor dat je vroegere medestudenten kan opzoeken en dat je tevens op de hoogte blijft van alumninieuwtjes en –activiteiten.

Contactpersoon alumni:

Ann Van Hoorebeke – vakgroepsecretaris

Groot-Brittanniëlaan 45

9000 Gent

Volg zeker ook onze alumni-FBpagina.

Partneruniversiteiten

Lidmaatschappen

De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie is lid van:

Softwareleveranciers

De vakgroep gebruikt voor zijn onderwijs academische licenties van volgende softwareleveranciers:

Voor een overzicht van de door de vakgroep gebruikte softwareprogramma's: zie de fact sheet.