Postgraduaat Conferentietolken

 Opleidingsfiche

Inhoud

Het postgraduaat Conferentietolken beoogt een vervolmaking in het consecutief en simultaan tolken binnen een conferentiecontext. Het richt zich tot binnen- en buitenlandse studenten met een voldoende kennis van het Nederlands en de gekozen talen, die een doorgedreven beroepsgerichte vorming zoeken.

Het conferentietolken bestaat traditioneel uit consecutief tolken en simultaan tolken. Hoewel in het beroepsleven vooral simultaan getolkt wordt, is consecutief tolken onontbeerlijk als voorbereiding bij het simultaan tolken.

Opbouw

Een volledige opleiding omvat zes modules tolkpraktijk en vier modules tolkvorming. Je kiest twee vreemde talen. Voor je eerste vreemde taal (VT1) heb je de keuze uit Duits, Engels of Frans. Voor je tweede vreemde taal (VT2) kan je kiezen uit Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Turks. Inschrijven voor een derde taal is mogelijk.

Voor je tolkpraktijk volg je voor VT1 vier modules: twee modules consecutief tolken (in en uit het Nederlands) en twee modules simultaan tolken (in en uit het Nederlands). Voor VT2 volg je alleen de modules waarbij in het Nederlands getolkt wordt. Een module consecutief tolken omvat 36 contacturen,  een module simultaan tolken in het Nederlands 80 en uit het Nederlands 60 contacturen.Tijdens die modules krijg je een intensieve training in het conferentietolken, ook aan de hand van on-site oefeningen in Europese en andere instellingen. De opleidingsonderdelen tolkpraktijk worden onderwezen door docenten met een lange ervaring in het tolkonderwijs en door professionele tolken. Zij staan samen met externe juryleden in voor de eindevaluatie.

Het pakket tolkvorming omvat vier opleidingsonderdelen: Nederlandse formuleervaardigheid, theorie en deontologie, tolktechnieken en Europese instellingen. Studenten worden geëvalueerd op basis van klassieke examens. In elk semester worden minstens twee 'conferenties' gesimuleerd. 

sem       stpt      contacturen

TOLKVORMING

Techniek en technologie   1 4 20
Theorie en deontologie van het tolken      1 4 16
EU Law, Institutions and Languages    1 4 24
Nederlands voor conferentietolken         1+2 8 80

TOLKPRAKTIJK: naar het Nederlands

Consecutief tolken VT1 - Nederlands

1+2 5 37,5

Consecutief tolken VT2 - Nederlands

1+2 5 37,5

Simultaan tolken VT1 - Nederlands

1+2 9 80

Simultaan tolken VT2 - Nederlands

1+2 9 80

TOLKPRAKTIJK: retourtaal

Consecutief tolken Nederlands - VT1

1+2 5 37,5

Simultaan tolken Nederlands - VT1

1+2 8 60

 

VT1: Keuze uit Duits, Engels of Frans

VT2: Keuze uit Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks

 

 

Arbeidsmarkt

De globalisering van politiek en economie en de vergrijzing binnen het tolkberoep doet de vraag naar conferentietolken toenemen. De Europese instellingen hebben in 2011 aangekondigd dat ze in de komende tien jaar een lichting tolken nodig zullen hebben om de tolken te vervangen die uit het beroep stappen. Ondanks de steeds grotere rol die het Engels als lingua franca in Europa en over de hele wereld inneemt, blijft de nood aan conferentietolken groot: veel mensen beheersen het Engels net niet voldoende om zonder tolk te communiceren binnen een gespecialiseerde context.

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen met een master en een uitstekende talenkennis kan de opleiding volgen. Een toelatingsproef test de praktische taalvaardigheid, de formuleervaardigheid en de synthesevaardigheid van de kandidaat en bepaalt of de kandidaat zich in mag schrijven. Masters in het tolken kunnen worden vrijgesteld van de proef voor de talen die ze in hun master hebben gestudeerd. Ook professionele bachelors die een vierjarige opleiding in het tolken achter de rug hebben kunnen toegelaten worden, op voorwaarde dat ze slagen in de toelatingsproef.

Kandidaten die over een buitenlands diploma beschikken, dienen een bijkomende procedure te doorlopen. Meer info: via  e-mail (), met  vermelding van diploma en land van herkomst.

Inschrijvingsgeld en beurzen

Het inschrijvingsgeld wordt berekend aan de hand van het aantal modules dat de student volgt.

Het DG Tolken van de Europese commissie geeft onder bepaalde voorwaarden studenten beurzen om een postgraduaat te volgen. Voor meer informatie en een aanvraagformulier, zie http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/c_6053/studiebeurzen-van-dg-tolken.

Hoe aanmelden?  

Je kan je aanmelden aan de hand van dit formulier. Het ingevulde formulier stuur, mail of fax je naar:

Na ontvangst krijg je een uitnodiging tot deelname aan de toelatingsproef. 

Contactpersoon


Belangrijke opmerking in verband met de professionele bachelors in het tolken:

Professionele bachelors in het tolken kunnen worden toegelaten tot de postgraduaatopleiding. Het behalen van het getuigschrift van het postgraduaat betekent echter niet dat zij hiermee de graad van hun bachelordiploma verhogen tot die van academische master. Om toegelaten te worden tot de accrediteringstests van de Europese Unie dient men te beschikken over een academisch masterdiploma.